Over slotenmaker Liedekerke

Ten zuiden daarvan werd voor tien ‘haertsteeden’ aangeslagen: ‘Adriaen den Dorst Indt Vlyes’. Deze dreef een herberg, die met de geschiedenis betreffende Delft wanneer 't ware is samengevlochten. Het gold tevens sinds zij in ons ‘sociëteit’ werd herschapen.

Rest nog te vermelden een bijnaam aangaande de echtgenoot met Arentgen Cornelisdr, welke in een wandeling vertrouwd stond als ‘gespleten Leen’, en woonde met een stadsvest vlakbij dit Achterom.

Van dit zesde woonhuis, van het Bagijnhof gerekend, thans (in 1882) via de oud-assistent resident Aangaande den Bor bewoond, wordt ‘ritmeester Rhijoven’ wanneer „huyrder met den adocaat Barnevelt, eygenaer” opgegeven. (Bestaan volle naam was Joncker Louys de la Catulle, Heere over Rijhove) Dit woonhuis bevatte 8 haardsteden. In het woonhuis daaraanvolgende resideerde ‘den Prince over Poortugael’. Overeenkomstig aangifte van `s Prinsen diena­ren was het met 9 haardsteden voorzien, een getal dat via slechts één enkel woonhuis in welke omgeving werd be­reikt.

Ons tenor ofwel bassist had toen nog niet zodra nu ons goudmijn in bestaan keel, weet kon hij daar op burgerbrui­loften en dergelijk feestelijkheden wel een een drinkpenning mee verdienen. En omdat opera's en concerten in 1600 nog verre te uitkijken waren, was een zanger al best tevreden indien deze door bestaan vrolijk en luidklinkend lied op deze plaats en er tot vermeerdering der vreugde en ge­zelligheid een buitenkansje beschikken over kon boven de verdiensten betreffende zijn hoofdbedrijf.

nog gebruikelijke meestoof, het desalniettemin ook nagenoeg tot de antieke geschiedenis is kunnen behoren. Een dergelijke inrichting vind ik in het register bij nauwelijks enkel ander woonhuis vermeld.

hun dienst waar te nemen, waarvoor ze elk daags ontvingen 7 stuivers, die wekelijks werden uitbetaald.

uitstrekte. Dit vierde huis betreffende een hoek af gerekend heette ‘Dit Trueelkgen’ en was eigen­dom aangaande een metselaar, die dit huis ‘staende neffens ’t voorgaende’ verhuurd had met een moutmaker. Daarin was behalve 3 haardsteden ook ons brandewijnketel.

Een snijder, welke voor de mindere man de schaar hanteerde, stond tussen een deftige kleermaker en een geringe lapper in. Een oud-kleermaker werden voor 3 haardsteden aangeslagen in een gedeelte aangaande dit huis van een steenhandelaar bij iemand die deze inwoonde.

Waarom zou een ‘Sanger’ der Fraters, op ons huiselijk feest althans, gevraagd ofwel ongevraagd, de toon ook niet beschikken over aangegeven en zijn medegenodigden voorgegaan bestaan in het zingen van ons der lofliederen aangaande de ‘Konincklijcken Sanger’, bestaan patroon, tot een berijming betreffende Petrus Dathenus ofwel wellicht in overeenstemming met die aangaande Over Zuylen van Nyevelt?

Uitgezonderd een winkel aangaande Cornelis Jansz Vennecool, die ‘boucbinder’ wordt genoemd, trekt in deze straat niks bijzonders verdere de aandacht, noch hetgeen de bewoners, noch hetgeen de gevelstenen of een uithangtekens betreft.

- In een St. Annastraat trof men tevens een ‘hoetstoffeerder’ en een paar ‘hoemakers’ aan. Zij maakten kennelijk dit middel het via een slotenmaker Aartselaar verschillende met pluimen, hoedbanden en gespen opgesierd werden.

Eindelijk vertoont zich in de gevel over dit derde huis wegens een hoek een stralende zonlicht en draagt dit dan ook de naam ‘Inde Sonne’, onder welke benaming dit in mijn jeugd (uiteraard omstreeks 1850) alsnog vertrouwd was.

De kwartiermeester aangaande dit 14e ‘quar­tyer’ woonde in het 13e woonhuis ge­rekend van de Kloksteeg. Betreffende zijn ambtgenoot en de notaris Pieter Kettingh, daartoe bij H.

. In het gildemeestersboek van 1613 komt Mr. Maerten niet verdere voor, doch Daniël Maertensz.  drukte de voetstappen zijns vaders en is er wel te ontdekken indien meester in het gilde. Ons ‘bardisaen’ ofwel ‘pertisaen’ komt aangaande het Franse pertuisane, hetgeen ons soort over piek of hellebaard is, welke vooral als wapen anti de cavalerie werden gebruikt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Over slotenmaker Liedekerke”

Leave a Reply

Gravatar